Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.


 
Celem Fundacji jest:
1) Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
2) Działalność w zakresie opieki i pomocy społecznej;
3) Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i terapii (w tym dzieci i osób niepełnosprawnych);
4) Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
5) Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
6) Działalność w zakresie ochrony środowiska w szczególności ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
7) Pobudzanie i wspieranie inicjatyw rozwoju lokalnego, miejskiego i wiejskiego, w szczególności inwestycji umożliwiających tworzenie lub utrzymanie
     stałych miejsc pracy;
8) Wspieranie i uczestniczenie w działaniach na rzecz rozwoju regionalnego, inicjatyw i demokracji lokalnej oraz wzrostu społecznej aktywności
    i odpowiedzialności;
9) Propagowanie zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa opartego na wiedzy oraz rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne
    współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
10) Promowanie i wzmacnianie państwa prawa poprzez edukację prawną i obywatelską;
11) Likwidowanie nierówności społecznych w regionie przez: poprawę warunków życia w zakresie jakości i dostępu do edukacji, ochrony zdrowia,
      opieki i pomocy społecznej, kultury, sztuki, sportu, nauki oraz tworzenie nowych miejsc pracy i poprawę warunków pracy już istniejących;
12) Wspieranie działań propagujących prozdrowotny styl życia i profilaktykę zdrowotną, popieranie badań naukowych wpływających na poprawę
      stanu zdrowia oraz współpraca z instytucjami publicznymi, samorządami i organizacjami pozarządowymi w tym zakresie;
13) Wspieranie i uczestniczenie w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności poprawy
       konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, wspierane działalności rolniczej i przedsięwzięć rolnośrodowiskowych oraz dostosowanie
       gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej;
14) Wspieranie inwestycji związanych z zagospodarowywaniem terenów wiejskich;
15) Wspieranie rozwoju turystyki, drobnej wytwórczości, w szczególności na obszarach wiejskich;
16) Wspieranie i uczestniczenie w działaniach na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego
       oraz sektora rybołówstwa i akwakultury;
17) Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji;
18) Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych;
19) Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
20) Inspirowanie i wspomaganie przedsięwzięć w zakresie poprawy dostępu do infrastruktury społecznej, poprawy jakości i dostępu do usług
       publicznych;
21) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez wzmocnienie potencjału podmiotów świadczących usługi społeczne oraz rozwój ekonomii
       społecznej;
22) Promocja i upowszechnianie ekonomii społecznej oraz rozwój instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia;
23) Promowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
24) Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii oraz przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
25) Wspieranie działań i inicjatyw mających na celu poprawę gospodarowania odpadami oraz poprawę gospodarki wodno-kanalizacyjnej;
26) Wspieranie i inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów, w tym ochrona,
       promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego;
27) Wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego Polski i świata oraz popieranie badań naukowych zmierzających do poprawy stanu
       środowiska naturalnego;
28) Wspieranie społecznych ruchów ekologicznych i oddziaływanie na świadomość społeczeństw co do stanu środowiska naturalnego;
29) Tworzenie możliwości rozwoju i promocji eko- i agroturystyki;
30) Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;
31) Promowanie zrównoważonego transportu i usuwania niedoborów przepustowości w działaniach najważniejszych infrastruktur sieciowych;
32) Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników;
33) Działalność wspierająca rozwój i wzmacnianie potencjału pracowników i przedsiębiorstw, w szczególności poprzez podniesienie
       i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności pracowników do bieżących potrzeb regionalnego rynku pracy; podejmowanie działań wspierających
       procesy adaptacyjne i modernizacyjne w przedsiębiorstwach i z ich udziałem;
34) Działalność na rzecz rozwoju powszechnego kształcenia, doskonalenia kadr gospodarki wspierającej rozwój gospodarczy oraz rozwój
       przedsiębiorczości;
35) Wspieranie włączenia społecznego w tym rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich;
36) Przeciwdziałanie problemowi ubóstwa, bezrobocia oraz marginalizacji grup defaworyzowanych;
37) Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
38) Wspieranie i uczestniczenie w działaniach mających na celu inwestowanie  w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez
       poprawę dostępności i podniesienie umiejętności i kwalifikacji siły roboczej oraz zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do
       potrzeb rynku pracy m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenie i rozwijanie systemów uczenia się poprzez
       praktykę i przyuczanie do zawodu, takich jak dwutorowe systemy kształcenia;
39) Wspieranie działalności, której celem jest ciągłe i efektywne podnoszenie jakości systemu oświaty, w szczególności poprzez promocję ciągłej
       edukacji, projekty wspierające podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, pomoc przy opracowywaniu i wdrażaniu systemów kwalifikacji oraz
       programów nauczania;
40) Wspieranie działalności zmierzającej do wzmocnienia i rozwoju potencjału, w szczególności dydaktycznego, uczelni wyższych, jak również
       działania zmierzające do osiągnięcia celu w postaci zwiększenia liczby absolwentów kierunków mających kluczowe znaczenie dla gospodarki
       opartej na wiedzy;
41) Wspieranie i uczestniczenie w działaniach umożliwiających wejście na rynek pracy absolwentom uczelni wyższych oraz szkół;
42) Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo rozwój wspólnot, społeczności lokalnych, samorządowych,
       organizacji pozarządowych i innych instytucji;
43) Tworzenie programów, paneli badawczych, informacyjnych oraz wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat
       lokalnych procesów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych;
44) Propagowanie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami (w wymiarze promocji
       edukacji, kultury, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i społeczeństwa obywatelskiego, rolnictwa i ochrony środowiska) oraz działań
       zwiększających możliwość wykorzystania pomocy pochodzącej ze źródeł zewnętrznych np. programów Unii Europejskiej;
45) Inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy sprzyjającej statutowym celom Fundacji;
46) Promocja i organizacja wolontariatu;
47) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
48) Wspieranie działań związanych z promocją regionu, rozwojem turystyki oraz z ochroną miejsc pamięci i zabytków w regionie;
49) Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
50) Wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej;
51) Przyczynianie się do rozwoju organizacji pozarządowych;
52) Zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz uczącej się;
53) Porady i konsultacje dla rodziców, nauczycieli, wychowawców;
54) Inspirowanie i wspomaganie przedsięwzięć w zakresie organizacji rodzinnych form zagospodarowania czasu wolnego m. in. przez uczestnictwo
       dziecka w kulturze w gronie rodziny;
55) Wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, wzmocnienia więzi rodzinnych i zapobiegania patologiom, ze
       szczególnym uwzględnieniem praw dziecka w rodzinie;
56) Realizacja programu działań mających na celu wygaszanie elementów agresji i brutalności, pojawiających się w asortymencie produktów
       przeznaczonych dla dzieci;
57) Promocja amatorskich oraz profesjonalnych, wartościowych dokonań twórczych w zakresie szeroko rozumianej sztuki dzieci, młodzieży, a także
       osób dorosłych;
58) Popieranie i stosowanie innowacji w pracy dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej z dziećmi i młodzieżą;
59) Rehabilitacja osób z dysfunkcjami ruchowymi;
60) Stosowanie metod niekonwencjonalnych z zakresie pomocy;
61) Prowadzenie placówek oświatowych ujętych w systemie oświaty;
62) Wzmacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy rzeczowej i finansowej;
2) Skupianie wokół celów statutowych Fundacji przedstawicieli nauki, edukacji, kultury, sztuki, sportu, organizacji pozarządowych i instytucji,
     przedsiębiorstw, przedstawicieli sektora ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rolnictwa, promocji i mediów, w kraju i za granicą;
3) Współpracę z organizacjami działającymi w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji, w szczególności z instytucjami publicznymi,
    samorządami, szkołami wyższymi i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą;
4) Organizowanie lub finansowanie:
    a) konferencji, seminariów, sympozjów, szkoleń, targów, imprez promocyjnych lub edukacyjnych;
    b) działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie celów statutowych Fundacji;
    c) obozów młodzieżowych i studenckich;
    d) spotkań, prezentacji, wystaw, ekspozycji, konkursów, festiwali, koncertów, pikników, aukcji;
    e) imprez turystycznych, kulturalnych i sportowych;
    f) akcji propagujących kształcenie i samokształcenie, inicjatywę społeczną i aktywność zawodową w tym zakresie;
5) Udzielanie informacji lub pomocy edukacyjnej i szkoleniowej;
6) Prowadzenie biur doradztwa pracowniczego, prawnego, zdrowotnego, środowiskowego i edukacyjnego;
7) Promowanie, organizowanie i koordynowanie krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć w zakresie celów statutowych Fundacji;
8) Działanie lobbingowe wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli w zakresie celów statutowych Fundacji;
9) Udzielanie wsparcia finansowego, merytorycznego i rzeczowego oraz w zakresie poradnictwa prawnego, zawodowego lub psychologicznego
     osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, społecznej lub rodzinnej, a także dla ich otoczenia środowiskowego;
10) Podejmowanie inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz na rzecz grup wymagających wsparcia;
11) Podejmowanie działań aktywizacji społeczno-zawodowej w kierunku zwiększenia szans zatrudnienia lub samozatrudnienia w szczególności dla
       osób z obszarów wiejskich oraz niepełnosprawnych, zmierzające do poprawy sytuacji osób bezrobotnych, poszukujących pracy niepozostających
       w zatrudnieniu oraz zagrożonych utratą pracy, w tym działalność na rzecz promocji zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem osób
       niepełnosprawnych;
12) Realizowanie działań w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich;
13) Prowadzenie wszechstronnego poradnictwa indywidualnego i instytucjonalnego;
14) Realizowanie działań na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich, zmierzających do wyrównywania różnic społecznych wynikających z faktu
       zamieszkiwania na obszarze wiejskim;
15) Działalność kulturalna, artystyczna i sportowa na rzecz osób indywidualnych, w szczególności osób niepełnosprawnych i innych grup zagrożonych
      wykluczeniem społecznym;
16) Organizowanie pozaszkolnych form kształcenia oraz systemów wsparcia i doradztwa z zakresu przedmiotowego, stanowiącego statutowy cel
       działalności Fundacji;
17) Realizowanie programów naukowych i badawczych oraz nowatorskich programów edukacyjnych i nowych form kształcenia;
18) Organizowanie i finansowanie badań i analiz dotyczących życia społecznego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy;
19) Opracowywanie i promowanie programów w zakresie określonym celami statutowymi Fundacji, w tym i w zakresie zdobywania przez
       pracowników i osoby pozostające bez pracy nowych umiejętności zawodowych lub doskonalenia już posiadanych;
20) Realizowanie programów zmierzających do podnoszenia kwalifikacji bądź zmierzających do poprawy sytuacji przedsiębiorców i pracowników,
       celem ich dostosowania do wymogów rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy;
21) Działalność wspierająca wszechstronny rozwój organizacji pozarządowych oraz członków takich organizacji;
22) Działalność zmierzająca do budowy prawidłowych relacji i partnerskiej współpracy między sektorem organizacji pozarządowych i administracją
       publiczną i samorządową;
23) Udzielanie pomocy merytorycznej, rzeczowej, doradczej, organizacyjnej i finansowej jednostkom i grupom obywatelskim podejmującym działania
       w zakresie określonym celami Fundacji, a także udzielanie takiej pomocy organizacjom pozarządowym;
24) Wszechstronna działalność w zakresie promocji i ochrony zdrowia;
25) Gromadzenie oraz upowszechnianie danych i informacji oraz organizowanie wymiany doświadczeń z różnych sfer życia społecznego
       i gospodarczego na rynku pracy;
26) Współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji;
27) Podejmowanie wszelkich działań i projektów realizujących cele statutowe Fundacji;
28) Aplikowanie o fundusze krajowe i międzynarodowe, z których organizowana będzie działalność statutowa Fundacji.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?