Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

NASZA SPOŁECZNOŚĆ


"LOKALNI
  NIEZWYCZAJNI"

  LUDZIE KULTURY


 Witamy na stronie Fundacji Perspektywy i Rozwój 

 Ideą Fundacji jest w szczególności efektywne wykorzystywanie potencjałów rozwojowych regionu w oparciu o postęp technologiczny, odpowiedzialne czerpanie z zasobów środowiska oraz budowę kapitału społecznego.
  Liczymy, że nasz serwis umożliwi Państwu odnalezienie niezbędnych informacji, a nam realizację fundacyjnych planów i misji.
   Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności, które zostały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej.


Celem Fundacji jest:

1) Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
2) Działalność w zakresie opieki i pomocy społecznej;
3) Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i terapii (w tym
    dzieci i osób niepełnosprawnych);

4) Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
5) Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
6) Działalność w zakresie ochrony środowiska w szczególności ekologii i ochrony
    zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

7) Pobudzanie i wspieranie inicjatyw rozwoju lokalnego, miejskiego i wiejskiego,
    w szczególności inwestycji umożliwiających tworzenie lub utrzymanie stałych    
    miejsc pracy;

8) Wspieranie i uczestniczenie w działaniach na rzecz rozwoju regionalnego,
    inicjatyw i demokracji lokalnej oraz wzrostu społecznej aktywności
    i odpowiedzialności;

9) Propagowanie zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa opartego na wiedzy
    oraz rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie    
    w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

10) Promowanie i wzmacnianie państwa prawa poprzez edukację prawną
      i obywatelską;

11) Likwidowanie nierówności społecznych w regionie przez: poprawę warunków
     
życia w zakresie jakości i dostępu do edukacji, ochrony zdrowia, opieki i pomocy
      społecznej, kultury, sztuki, sportu, nauki oraz tworzenie nowych miejsc pracy
      i poprawę warunków pracy już istniejących;

12) Wspieranie działań propagujących prozdrowotny styl życia i profilaktykę
     
zdrowotną, popieranie badań naukowych wpływających na poprawę stanu
      zdrowia oraz współpraca z instytucjami publicznymi, samorządami
      i organizacjami pozarządowymi w tym zakresie;

13) Wspieranie i uczestniczenie w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju
      obszarów wiejskich, w szczególności poprawy konkurencyjności gospodarki
      rolno-żywnościowej, wspierane działalności rolniczej i przedsięwzięć
      rolnośrodowiskowych oraz dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów
      Unii Europejskiej;

14) Wspieranie inwestycji związanych z zagospodarowywaniem terenów wiejskich;
15) Wspieranie rozwoju turystyki, drobnej wytwórczości, w szczególności na
      obszarach wiejskich;

16) Wspieranie i uczestniczenie w działaniach na rzecz podnoszenia
      konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz
      sektora rybołówstwa i akwakultury;

17) Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji;
18) Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
      informacyjno-komunikacyjnych;

19) Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
20) Inspirowanie i wspomaganie przedsięwzięć w zakresie poprawy dostępu do
      infrastruktury społecznej, poprawy jakości i dostępu do usług publicznych;

21) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez wzmocnienie potencjału
      podmiotów świadczących usługi społeczne oraz rozwój ekonomii społecznej;

22) Promocja i upowszechnianie ekonomii społecznej oraz rozwój instytucji sektora
      ekonomii społecznej i jej otoczenia;

23) Promowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju energii pochodzącej ze
      źródeł odnawialnych;

24) Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii oraz przejścia
      na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;

25) Wspieranie działań i inicjatyw mających na celu poprawę gospodarowania
     
odpadami oraz poprawę gospodarki wodno-kanalizacyjnej;
26) Wspieranie i inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego
      i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów, w tym ochrona, promocja
      i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego;

27) Wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego Polski i świata oraz
      popieranie badań naukowych zmierzających do poprawy stanu środowiska
     
naturalnego;
28) Wspieranie społecznych ruchów ekologicznych i oddziaływanie na świadomość
      społeczeństw co do stanu środowiska naturalnego;

29) Tworzenie możliwości rozwoju i promocji eko- i agroturystyki;
30) Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania
      ryzykiem;

31) Promowanie zrównoważonego transportu i usuwania niedoborów
      przepustowości w działaniach najważniejszych infrastruktur sieciowych;

32) Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników;
33) Działalność wspierająca rozwój i wzmacnianie potencjału pracowników
      i przedsiębiorstw, w szczególności poprzez podniesienie i dostosowanie
      kwalifikacji i umiejętności pracowników do bieżących potrzeb regionalnego rynku
      pracy; podejmowanie działań wspierających procesy adaptacyjne
      i modernizacyjne w przedsiębiorstwach i z ich udziałem;

34) Działalność na rzecz rozwoju powszechnego kształcenia, doskonalenia kadr
      gospodarki wspierającej rozwój gospodarczy oraz rozwój przedsiębiorczości;

35) Wspieranie włączenia społecznego w tym rewitalizacji fizycznej, gospodarczej
      i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskic
h;
36) Przeciwdziałanie problemowi ubóstwa, bezrobocia oraz marginalizacji grup
      defaworyzowanych;

37) Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i zagrożonych
      wykluczeniem społecznym;

38) Wspieranie i uczestniczenie w działaniach mających na celu inwestowanie 
      w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez poprawę
      dostępności i podniesienie umiejętności i kwalifikacji siły roboczej oraz
      zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku
      pracy m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
      utworzenie i rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktykę i przyuczanie do
      zawodu, takich jak dwutorowe systemy kształcenia;

39) Wspieranie działalności, której celem jest ciągłe i efektywne podnoszenie jakości
      systemu oświaty, w szczególności poprzez promocję ciągłej edukacji, projekty
      wspierające podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, pomoc przy opracowywaniu
      i wdrażaniu systemów kwalifikacji oraz programów nauczania;

40) Wspieranie działalności zmierzającej do wzmocnienia i rozwoju potencjału,
      w szczególności dydaktycznego, uczelni wyższych, jak również działania
      zmierzające do osiągnięcia celu w postaci zwiększenia liczby absolwentów
      kierunków mających kluczowe znaczenie dla gospodarki opartej na wiedzy;

41) Wspieranie i uczestniczenie w działaniach umożliwiających wejście na rynek
      pracy absolwentom uczelni wyższych oraz szkół;

42) Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
      finansowo rozwój wspólnot, społeczności lokalnych, samorządowych, organizacji
      pozarządowych i innych instytucji;

43) Tworzenie programów, paneli badawczych, informacyjnych oraz wydawniczych
      służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat lokalnych procesów
      ekologicznych, ekonomicznych i społecznych;

44) Propagowanie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów
      i współpracy między społeczeństwami (w wymiarze promocji edukacji, kultury,
      ochrony zdrowia, pomocy społecznej i społeczeństwa obywatelskiego, rolnictwa
      i ochrony środowiska) oraz działań zwiększających możliwość wykorzystania
      pomocy pochodzącej ze źródeł zewnętrznych np. programów Unii Europejskiej;

45) Inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy sprzyjającej statutowym
      celom Fundacji;

46) Promocja i organizacja wolontariatu;
47) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
      obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

48) Wspieranie działań związanych z promocją regionu, rozwojem turystyki oraz
      z ochroną miejsc pamięci i zabytków w regionie;

49) Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
50) Wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej;
51) Przyczynianie się do rozwoju organizacji pozarządowych;
52) Zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz
      uczącej się;

53) Porady i konsultacje dla rodziców, nauczycieli, wychowawców;
54) Inspirowanie i wspomaganie przedsięwzięć w zakresie organizacji rodzinnych
      form zagospodarowania czasu wolnego m. in. przez uczestnictwo dziecka
      w kulturze w gronie rodziny;

55) Wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,
      wzmocnienia więzi rodzinnych i zapobiegania patologiom, ze szczególnym
      uwzględnieniem praw dziecka w rodzinie;

56) Realizacja programu działań mających na celu wygaszanie elementów agresji
      i brutalności, pojawiających się w asortymencie produktów przeznaczonych dla
      dzieci;

57) Promocja amatorskich oraz profesjonalnych, wartościowych dokonań twórczych
      w zakresie szeroko rozumianej sztuki dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych;

58) Popieranie i stosowanie innowacji w pracy dydaktyczno-wychowawczej
      prowadzonej z dziećmi i młodzieżą;

59) Rehabilitacja osób z dysfunkcjami ruchowymi;
60) Stosowanie metod niekonwencjonalnych z zakresie pomocy;
61) Prowadzenie placówek oświatowych ujętych w systemie oświaty;
62) Wzmacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie
      patologiom społecznym.


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy rzeczowej i finansowej;
2) Skupianie wokół celów statutowych Fundacji przedstawicieli nauki, edukacji,
    kultury, sztuki, sportu, organizacji pozarządowych i instytucji, przedsiębiorstw,
    przedstawicieli sektora ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rolnictwa, promocji
    i mediów, w kraju i za granicą;

3) Współpracę z organizacjami działającymi w zakresie objętym celami statutowymi
    Fundacji, w szczególności z instytucjami publicznymi, samorządami, szkołami
    wyższymi i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą;

4) Organizowanie lub finansowanie:
    a) konferencji, seminariów, sympozjów, szkoleń, targów, imprez promocyjnych
        lub edukacyjnych;

    b) działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie celów
        statutowych Fundacji;

    c) obozów młodzieżowych i studenckich;
    d) spotkań, prezentacji, wystaw, ekspozycji, konkursów, festiwali, koncertów,
        pikników, aukcji;

    e) imprez turystycznych, kulturalnych i sportowych;
    f) akcji propagujących kształcenie i samokształcenie, inicjatywę społeczną
       i aktywność zawodową w tym zakresie;

5) Udzielanie informacji lub pomocy edukacyjnej i szkoleniowej;
6) Prowadzenie biur doradztwa pracowniczego, prawnego, zdrowotnego,
    środowiskowego i edukacyjnego;

7) Promowanie, organizowanie i koordynowanie krajowych i międzynarodowych
    przedsięwzięć w zakresie celów statutowych Fundacji;

8) Działanie lobbingowe wśród przedstawicieli władz ustawodawczych
    i wykonawczych wszystkich szczebli w zakresie celów statutowych Fundacji;

9) Udzielanie wsparcia finansowego, merytorycznego i rzeczowego oraz w zakresie
    poradnictwa prawnego, zawodowego lub psychologicznego osobom znajdującym
    się w trudnej sytuacji materialnej, społecznej lub rodzinnej, a także dla ich
   
otoczenia środowiskowego;
10) Podejmowanie inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie patologiom
     
społecznym oraz na rzecz grup wymagających wsparcia;
11) Podejmowanie działań aktywizacji społeczno-zawodowej w kierunku
      zwiększenia szans zatrudnienia lub samozatrudnienia w szczególności dla osób
      z obszarów wiejskich oraz niepełnosprawnych, zmierzające do poprawy sytuacji
      osób bezrobotnych, poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu oraz
      zagrożonych utratą pracy, w tym działalność na rzecz promocji zatrudnienia, ze
      szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;

12) Realizowanie działań w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów
      wiejskich;

13) Prowadzenie wszechstronnego poradnictwa indywidualnego i instytucjonalnego;
14) Realizowanie działań na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich, zmierzających
      do wyrównywania różnic społecznych wynikających z faktu zamieszkiwania na
      obszarze wiejskim;

15) Działalność kulturalna, artystyczna i sportowa na rzecz osób indywidualnych,
      w szczególności osób niepełnosprawnych i innych grup zagrożonych
      wykluczeniem społecznym;

16) Organizowanie pozaszkolnych form kształcenia oraz systemów wsparcia
      i doradztwa z zakresu przedmiotowego, stanowiącego statutowy cel działalności
      Fundacji;

17) Realizowanie programów naukowych i badawczych oraz nowatorskich
      programów edukacyjnych i nowych form kształcenia;

18) Organizowanie i finansowanie badań i analiz dotyczących życia społecznego
      i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy;

19) Opracowywanie i promowanie programów w zakresie określonym celami
      statutowymi Fundacji, w tym i w zakresie zdobywania przez pracowników
      i osoby pozostające bez pracy nowych umiejętności zawodowych lub
      doskonalenia już posiadanych;

20) Realizowanie programów zmierzających do podnoszenia kwalifikacji bądź
      zmierzających do poprawy sytuacji przedsiębiorców i pracowników, celem ich    
      dostosowania do wymogów rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy;

21) Działalność wspierająca wszechstronny rozwój organizacji pozarządowych oraz
      członków takich organizacji;

22) Działalność zmierzająca do budowy prawidłowych relacji i partnerskiej
      współpracy między sektorem organizacji pozarządowych i administracją
      publiczną i samorządową;

23) Udzielanie pomocy merytorycznej, rzeczowej, doradczej, organizacyjnej
      i finansowej jednostkom i grupom obywatelskim podejmującym działania
      w zakresie określonym celami Fundacji, a także udzielanie takiej pomocy    
      organizacjom pozarządowym;

24) Wszechstronna działalność w zakresie promocji i ochrony zdrowia;
25) Gromadzenie oraz upowszechnianie danych i informacji oraz organizowanie
      wymiany doświadczeń z różnych sfer życia społecznego i gospodarczego na
      rynku pracy;

26) Współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi
     
działalność w zakresie objętym celami Fundacji;
27) Podejmowanie wszelkich działań i projektów realizujących cele statutowe
      Fundacji;

28) Aplikowanie o fundusze krajowe i międzynarodowe, z których organizowana
      będzie działalność statutowa Fundacji.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?