Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Projekt "Powiat jędrzejowski realizatorem innowacyjnych i wysokospecjalistycznych usług społecznych"

Opublikowany 2018/06/01
 

Cel głównym innowacyjnego partnerskiego projektu jest poszerzenie dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych wspierających rodziny, w tym w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapewnienie kompleksowości wysokiej jakości środowiskowych usług społecznych dla 256 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych, z terenu woj świętokrzyskiego, mieszkańców powiatu jędrzejowskiego w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2020 r.

Liderem projektu jest Fundacja Perspektywy i Rozwój, a partnerami:
- Powiat Jędrzejowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie,
- Gmina Sędziszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie,
- Gmina Słupia/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi,
- Stowarzyszenie ProBono,
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka.

Jakie zadania będą realizowane w projekcie?

- Fundacja Perspektywy i Rozwój zaadaptuje lokal i utworzy Dzienny Dom Pomocy „ARKADIA” w budynku po dawnym internacie przy Zespole
   Szkół im. M. Rataja w Krzelowie. Wsparciem obejmie 30 osób zależnych starszych niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenów gmin:
   Sędziszów, Słupia, Nagłowice, Wodzisław i Jędrzejów;
- Stowarzyszenie ProBono włączy natomiast te osoby w innowacyjną formę opieki, tzw. teleopiekę mającą na celu błyskawiczną interwencję w
   sytuacjach alarmowych;
- Powiat Jędrzejowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie obejmie specjalistycznym wsparciem i poradnictwem 24 osoby    funkcjonujące w pieczy zastępczej: wychowanków oraz osoby sprawujące nad nimi rodzinną pieczę zastępczą. W sumie będzie to 7 rodzin z              terenu następujących gmin: Jędrzejów, Małogoszcz i Sobków;
- priorytetem Gminy Sędziszów/Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie jest natomiast dostosowanie lokalu do warunków
  placówki wsparcia dziennego, rozszerzenie dotychczasowej działalności świetlicy środowiskowej na środowiskowo-socjoterapeutyczną, która
  obejmie specjalistycznym wsparciem 30 osób do 18 roku życia , a ponadto osoby z ich rodzin. Poszerzony więc zostanie dotychczasowy zakres
  działań profilaktycznych wspierających rodziny, w tym w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych m.in. poprzez asystenturę rodziny.
  W sumie MGOPS w Sędziszowie obejmie wsparciem na terenie swojej gminy 90 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym
  osób niepełnosprawnych;
- Gmina Słupia/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi również wesprze, na swoim terenie, rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu
  funkcji opiekuńczo-wychowawczych w formie asystentury rodziny;
- natomiast Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka stworzy sieć 6 świetlic prowadzonych nowatorską metodą podwórkową zgodnie
   z metodyką pedagogiki ulicy. Swoje działania poprowadzi na terenie gmin: Sędziszów oraz Słupia i skieruje je do 90 osób, które są uprawnione do
   korzystania z takiej formy placówki wsparcia dziennego. 

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2020 r. Kompleksowymi, wysokiej jakości środowiskowymi usługami społecznymi, zostanie objętych w sumie 256 osób z terenu powiatu jędrzejowskiego.
Kwota projektu opiewa na 5 193 627,83 zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wynosi 4 690 081,73 zł.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?