Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Perspektywy i Rozwój 
    z siedzibą w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 20, 28-340 Sędziszów; tel.: 537 683 600; 
    e-mail: biuro.fundacja.pir@wp.pl.
  2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Fundacji Perspektywy i Rozwój, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych - Mariuszem Piskorczykiem podnumerem telefonu: 515 123 418.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

            a)  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Perspektywy i Rozwój;

            b)  realizacji zawartych umów;

            c)  w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i                   celu określonym w treści zgody.

        5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

            a)  organy władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

            b)  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Fundacją Perspektywy i Rozwój przetwarzają dane osobowe, dla                     których Administratorem jest Fundacja Perspektywy i Rozwój.

        6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  w pkt 4, a po tym czasie przez     
             okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

        7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

              a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

              b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

              c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

                      -  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

                      -  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

                      -  osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie                              ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

                      -  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

                      -  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

               d)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

                      -  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

                      -  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian                              ich ograniczenia,

                      -  Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub                             dochodzenia roszczeń,

                      -  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy                            po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

               e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

                        -  przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej                              przez tą osobę,

                        -  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;  

               f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

                        - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania                                             realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

                        - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub                               przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe                                   prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane                                 dotyczą jest dzieckiem.

        8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6                   ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 
             przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

        9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Fundacji Perspektywy i Rozwój Pani/Pana danych                
             osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, 
             którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

       10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana               danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

       11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi                    przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

       12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?